Giới thiệu về trang web

Đây là trang web được điều hành bởi SV International PTE. LTD. ("SVI") theo tên miền "www.svi.asia" ("Trang web SVI"). Trang web SVI được điều hành để đại diện cho SVI và các công ty liên quan (gọi chung là "Tập đoàn SVI”)

Liên kết đến các trang web khác

Trang web SVI có thể chứa những liên kết đến các trang web do các bên thứ ba điều hành ("Trang web bên thứ ba"). Tập đoàn SVI không công nhận hoặc tán thành với các đơn vị điều hành Trang web bên thứ ba, hoặc các thông tin, ảnh đồ hoạ và tài liệu trên các Trang web bên thứ ba đó ("Tài liệu bên thứ ba").

Tuân thủ theo luật lệ hiện hành không thể loại trừ, tập đoàn SVI không đưa ra sự đảm bảo hoặc tuyên bố:

  • liên quan đến chất lượng, độ chính xác, khả năng thương mại hoặc tính phù hợp với mục đích của Tài liệu bên thứ ba hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên trang web bên thứ ba; hoặc
  • rằng Tài liệu bên thứ ba không xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân nào. ANZ không cho phép sao chép Tài liệu bên thứ ba bằng cách liên kết Tài liệu trên trang web này với Tài liệu bên thứ ba.

Khi bạn bấm vào một liên kết trên Trang web SVI, tài liệu tại trang web bên thứ ba có thể được hiển thị trên trình duyệt được bố trí bởi Tài liệu trên trang web này. Tài liệu này cũng là Tài liệu bên thứ ba vì mục đích của các điều khoản sử dụng này.

Mọi đề nghị bán hàng và tuyên bố liên quan đến hàng hoá và dịch vụ có sẵn trên Trang web bên thứ ba là trách nhiệm và được cung cấp bởi đơn vị điều hành trang web bên thứ ba. Trong trường hợp những đề nghị và tuyên bố đó được đưa lên trên trang web của SVI thì chúng sẽ được thực hiện bởi Tập đoàn SVI đại diện cho đơn vị điều hành. Tập đoàn SVI hoàn toàn khước từ hành động dưới bất kỳ hình thức nào khác đại diện cho các đơn vị điều hành Trang web bên thứ ba.


SVI có thể nhận tiền thanh toán từ các đơn vị điều hành của Trang web bên thứ ba liên quan đến hàng hoá hoặc dịch vụ do đơn vị điều hành cung cấp nhờ vào việc bạn liên kết tới Trang web bên thứ ba từ Trang web SVI.


Phần mềm bên thứ ba

Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, các phần mềm tải về có sẵn qua các liên kết từ Trang web SVI là sản phẩm của bên thứ ba. Các sản phẩm này có thể phải tuân thủ thỏa thuận cấp phép giữa bạn và chủ sở hữu sản phẩm liên quan. Trong khuôn khổ luật pháp cho phép, Tập đoàn SVI không chịu trách nhiệm pháp lý về các sản phẩm bên thứ ba như vậy và Tập đoàn SVI không đưa ra bất kỳ sự bảo hành và công nhận nào đối với các sản phẩm này hoặc bất kỳ bên nào có liên quan . Tuy nhiên, chúng tôi rất hoan nghênh thông tin phản hồi hoặc đề xuất của bạn liên quan đến các sản phẩm này.


Thông tin và nguồn cung cấp sản phẩm của Tập đoàn SVI

Tài liệu trên trang web này có thể chứa thông tin chung về các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn SVI. Trừ các trường hợp ngoại lệ, thông tin này:

  • không cấu thành lời đề nghị hoặc gợi ý ký hợp đồng ràng buộc pháp lý; và
  • không phải là một phần của các điều khoản và điều kiện đối với các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn SVI.

Bảo đảm

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin không có sai sót, Tập đoàn SVI không bảo đảm sự chính xác, tính đầy đủ hoặc hoàn chỉnh của Tài liệu trên trang web này. Mọi thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo. SV INTERNATIONAL đề nghị bạn tìm kiếm dịch vụ tư vấn độc lập trước khi thực hiện theo Tài liệu trên trang web này hoặc Tài liệu bên thứ ba. Tập đoàn SVI không bảo đảm rằng Trang web của SVI hoặc Trang web bên thứ ba sẽ không bị nhiễm virut, hoặc rằng việc truy cập Trang web của SVI hoặc Trang web bên thứ ba sẽ không bị gián đoạn.


Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Tuân thủ theo trách nhiệm được quy định bởi luật và không thể bị loại trừ, không một thành viên nào của Tập đoàn SVI chịu trách nhiệm pháp lý trước mọi tổn thất, thiệt hại, khoản nợ, tiền bồi thường và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý và phí tổn biện hộ hoặc giải quyết) phát sinh từ hoặc có thể do Tài liệu trên Trang web của SVI hoặc do Tài liệu bên thứ ba, dù là trong hợp đồng, hành vi vi phạm bao gồm sự sơ suất, quy định hoặc các điều khoản khác.

Trách nhiệm pháp lý của bất kỳ thành viên nào thuộc Tập đoàn SVI trước việc vi phạm một điều kiện hoặc sự bảo đảm được quy định bởi luật pháp hoặc các điều khoản khác, và vốn không thể bị loại trừ, sẽ được giới hạn trong phạm vi có thể, theo lựa chọn của SVI, đối với:

  • tviệc cung cấp lại hàng hóa và dịch vụ;
  • thanh toán chi phí cung cấp lại hoặc sửa chữa hàng hóa hoặc dịch vụ.

Chấm dứt

Các điều khoản sử dụng này (và thỏa thuận được tạo thành bởi việc bạn sử dụng các thông tin, ảnh đồ họa và tài liệu trên Trang web SVI) và việc truy cập Trang web SVI của bạn có thể bị SV INTERNATIONAL chấm dứt vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Mọi sự hạn chế, sự đồng ý của bạn và mọi tuyên bố khước từ trách nhiệm và giới hạn về trách nhiệm pháp lý của Tập đoàn SVI sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt; tuy nhiên, bạn sẽ không còn được phép truy cập Trang web SVI nữa.


Bản quyền và thương hiệu

Bản quyền trong tài liệu trên trang web này được sở hữu hoặc cấp phép bởi Tập đoàn SV INTERNATIONAL.

Trừ khi cần thiết phải xem Tài liệu trên trang web này bằng trình duyệt của bạn, hoặc được phép theo Đạo luật Bản quyền hoặc các luật lệ hiện hành khác hoặc các điều khoản sử dụng này, không tài liệu nào trên trang web này được phép sao chép, chuyển thể và tải lên cho bên thứ ba, liên kết với, bố trí, công bố, phân phối hoặc truyền tải dưới mọi hình thức theo bất kỳ quy trình nào nếu không có văn bản đồng ý cụ thể từ SVI hoặc SV INTERNATIONAL.

"SVI", "SV INTERNATIONAL" và mọi thương hiệu liên quan là các thương hiệu của SV INTERNATIONAL PTE. LTD.


Liên kết với Trang web SVI

Please contact SV INTERNATIONAL if you would like to place a link to any part of the SVI Website.


Vui lòng liên hệ SV INTERNATIONAL nếu bạn muốn đặt một liên kết đến bất kỳ phần nào của Trang web SVI.

Chấp nhận và thay đổi các điều khoản sử dụng

Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng việc sử dụng Trang web SVI cho thấy bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng này cũng như tuyên bố quyền riêng tư và bảo mật.

Đây là các điều khoản sử dụng hiện hành. Các điều khoản này thay thế mọi điều khoản sử dụng khác đối với Trang web SVI đã được đăng tải trên Trang web SVI cho đến nay. SV INTERNATIONAL có thể thay đổi các điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách đăng tải các điều khoản sử dụng khác nhau trên Trang web SVI. Bạn chấp nhận rằng bằng cách thực hiện điều này, SV INTERNATIONAL đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông báo về sự thay đổi này.